Donations

Select a payment method

Amazon

1. Buy an electronic giftcard at amazon.com

Bạn phải sử dụng địa chỉ email của chúng tôi ( ) trong phần "email người nhận", và không quên để email của bạn , mà được dùng khi đăng ký tại thư viện ở phần"người gửi". Việc này giúp chúng tôi nhận diện sự hỗ trợ của bạn.

2. Gửi thẻ quà tặng tới

Nếu tài khoản của bạn chưa được nâng lên Premium trong vòng 10-15 sau khi chuyển quyên góp, vui lòng liên hệ với chùng tôi theo địa chỉ support@bookmail.org với số đơn hàng Amazon của bạn.

Ví dụ: